Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 113944
Toàn hệ thống: 9737809
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng

Tín chỉ (TC)

Học kỳ

Phần chữ

Phần số

Tổng  số

LT

TH

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

5

5

0

 

EE

6000

Triết học -Philosophy

3

3

0

HKI

EE

6001

Phương pháp nghiên cứu trong KTMT - Research Methodology in EE.

2

2

0

HKI

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

 

 

 

 

MÔN BẮT BUỘC

14

28

2

HKI

EE

6002

Các quá trình hóa học và hóa lý trong KTMT -

Physico-Chemical Processes in EE

3

2

1

HKI

EE

6003

Các quá trình sinh học trong KTMT - Biological Processes in EE

3

2

1

HKI

EE

6004

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn - Air Pollution and Noise control

2

0

0

HKI

EE

6005

Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Hazardous Waste Technology and Management

2

0

0

HKI

EE

6006

Kỹ thuật xử lý nước thải  - Wastewater treatment engineering

3

2

1

HKI

EE

6007

Chuyên đề 1 - Seminar  1

1

0

1

HKII

EE

6008

Chuyên đề 2 - Seminar  2

1

0

1

HKIII

MÔN TỰ CHỌN

16

 

 

 

EE

6009

Kỹ thuật xử lý nước  -Water treatment engineering

2

2

0

HKII

EE

6010

Kỹ thuật sinh thái – Ecological Engineering

2

2

0

HKII

EE

6011

Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý  – Soil pollution and remediation engineering

2

2

0

HKII

EE

6012

Quan trắc và phân tích môi trường – Environmental monitoring and analysis

2

2

0

HKII

EE

6013

Biến đổi khí hậu – Climate change mitigation an adaptation

2

2

0

HKII

EE

6014

Năng lượng tái tạo – Renewable energy

2

2

0

HKII

EE

6015

Mô hình hóa môi trường – Environmental Modeling

2

2

0

HKII

EE

6016

Kinh tế môi trường và chất thải – Environmental Economic and waste

2

2

0

HKII

EE

6017

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp – Urban and industrial environmental management

2

2

0

HKIII

EE

6018

Ứng dụng công nghê màng trong xử lý nước và nước thải – Application of Membrane technology in water and wastewater treatment

2

2

0

HKIII

EE

6019

Quản lý tài nguyên thực vật – Plant resources

2

2

0

HKIII

EE

6020

Xung đột và hoà giải xung đột môi trường – Environmental conflict resolution and mediation

 

 

 

 

EE

6021

Quản lý tài nguyên nước – Water resources management

 

 

 

 

EE

6022

Quản lý và hưởng dụng tài nguyên – Resource tenure and management

 

 

 

 

EE

6023

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

     12

HKIV

Tổng số

48

 

Số lần xem trang: 8752
Điều chỉnh lần cuối: 16-12-2014

Chương trình đào tạo cao học Kỹ Thuật MT

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN & THÔNG TIN GVHD (16-12-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một không ba bảy

Xem trả lời của bạn !