BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu
Bộ môn Công nghệ Môi trường (CTMT) được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Công nghệ môi trường, có chức năng quản lý chuyên môn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về ngành kỹ thuật môi trường. Bộ môn chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy các môn chuyên ngành, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường và đảm nhận các môn học cơ sở của chuyên ngành cũng như các môn cơ sở ngành khác.
Nhiêm vụ của Bộ Môn là đào tạo các kỹ sư thuộc chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước, nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải, sản xuất sạch hơn...
Chương trình đào tạo:
Đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm 2009
Tổng số tín chỉ cần tích luỹ: 130 tín chỉ, bao gồm:
·         Khối kiến thức giáo dục đại cương ( 58 tín chỉ) = 40%
·         Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  ( 71 tín chỉ) = 49%
·         Khối kiến thức tự chọn  ( 16 tín chỉ) = 11%
Trang bị các kĩ năng sau đây cho sinh viên:
·         Thiết kế, Thi công, vận hành và quản lý các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các công trình dân dụng và công nghiệp. Bao gồm hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước sạch, nước thải, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn... quan trắc và phân tích chất lượng môi trường.
 Các công việc của kỹ sư KTMT:
·         Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên.
·         Làm việc ở các cơ quan quản lý môi trường : Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, các phòng Tài nguyên và Môi trường tại các địa phương.
·         Làm các công việc kĩ thuật xử lý môi trường, tại các đơn vị sản xuất.
·         Tham gia trong các chương trình, đề án trong, ngoài nuớc về môi trường.
·         Tư vấn kỹ thuật tại các đơnvị thương mại, dịch vụ về xử lý môi trường.
Sinh viên ngành KTMT
Tổng số sinh viên đang theo học ngành KTMT tính đến năm 2009 :…
Mỗi năm trung bình có khoảng 50-60 SV tốt nghiệp ngành KTMT chính qui và sinh viên hệ tại chức
Phòng thí nghiệm
Phòng mô hình thí nghiệm kỹ thuật môi trường
Trang bị các mô hình công nghệ xử lý nước, nước thải, khí thải và chất thải rắn
Khu thực nghiệm môi trường
Dùng cho các thí nghiệm liên quan cây trồng vật nuôi trong kỹ thuật xử lý môi trường
Phòng thí nghiệm sinh viên
Dùng cho các xét nghiệm, thực tập, nghiên cứu của sinh viên về hoá lý, sinh học
 
Các hướng nghiên cứu quan tâm:
·         Nghiên cứu các giải pháp xử lý chất thải chi phí vận hành thấp, ưu tiên các giải pháp xử lý tự nhiên.
·         Tái sử dụng, Tái sinh và Tái chế chất thải.
·         Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại nhằm tối ưu hoá quá trình, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát triệt để.
·         Nghiên cứu các giải pháp tiết giảm, tận thu năng lượng trong xử lý môi trường. Nghiên cứu các giải pháp sản xuất sạch hơn, hạn chế hiệu ứng nhà kính.
·         Nghiên cứu các giải pháp vận hành, điều khiển hệ thống xử lý môi trường theo xu hướng tự động, kiểm soát tốt quá trình và quản lý tốt.
·         Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp sửa chữa các hệ thống cũ theo xu hướng bảo tồn, phù hợp và tối ưu hoá.
Các đề tài đã thực hiện:

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một năm ba bảy

Xem trả lời của bạn !