STT
TÊN TÀI LIÊU
TÊN TÁC GIẢ
Năm phàt hành
Số trang
MS
1. 
Kỹ thuật Môi trường
Viện MT&TN
2006
746
S2-74
2. 
Vi sinh vật Môi trường
Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
2004
257
S3-25
3. 
GIS Căn bản
Trần Trọng Đức
2002
95
S3-23
4. 
GIS Đại cương (Thực hành)
Trần Vĩnh Phước
2003
119
S3-24
5. 
Ứng dụng GIS trong quản lý Tài nguyên thiên nhiên
TS. Nguyễn Kim Lợi
2006
198
S3-75
6. 
Sinh thái Môi trường Ứng dụng
Lâ Huy Bá, Lâm Minh Triết
 
 
S3-26
7. 
Sinh thái rừng
TS. Nguyễn VĂn Thêm
2002
374
S3-137
8. 
Sinh thái học Nông nghiệp và BV MT
Cao Liêm, Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị Lan
1998
203
S3-129
9. 
Sinh thái học và BVMT
Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Hiền Thảo
1999
182
S3-113
10.          
Công trình thu nước và Trạm bơm cấp thoát nước
Lê Dung
1999
215
S6-50
11.          
Sổ tay tính toán thuỷ lực – NXB Maxcơva
Lưu Công Đào, Nguyễn Tài dịch
1984
311
S6-51
12.          
Cơ sở hoá học quá trình xử lý nước cấp và nước thải
Trần Đức Hạ, Đỗ Văn Hải
2002
385
S6-52
13.          
Phân tích nước
Từ Vọng Nghi, Huỳnh Văn Trung, Trần Tử Hiếu
1986
187
S6-56
14.          
Hấp phụ và Trao đổi ion trong KTXL nước và nước thải
Lê Văn Cát
2002
 
S6-53
15.          
Cấp nước (tập 1): Mang lưới cấp nước
Nguyễn Văn Tín, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Hải
2001
360
S6-54
16.          
Cấp nước (tập 2) XL nước thiên nhiên cấp cho sinh hoạt và Công nghiệp
TS. Trịnh Xuân Lai
2002
596
S6-55
17.          
Mạng lưới thoát nước - Trường ĐH Kiến Trúc
PGS Hoàng Huệ, Phan Đình Bưởi
1996
144
S6-49
18.          
XL nước cấp – ĐH kiến trúc Hà Nội
PTS. Nguyễn Ngọc Dung
1999
231
S6-47
19.          
Quan trắc và kiểm soát ÔN môi trường nước
PTS. Lê Trình
1997
231
S6-45
20.          
Bảng tra Thuỷ lực - Mạng lưới cấp thoát nước
Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
2003
380
S6-46
21.          
Giáo trình cấp thoát nước
Bộ xây dựng
2000
119
S6-48
22.          
Xử lý nước thải Đô thị và Công nghiệp
Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân
2006
519
S6-73
23.          
ÔN không khí - Viện MT và TN
TS. Đinh Xuân Thắng
2003
399
S8-68
24.          
ÔN không khí và xử lý khí thải (tập 1): ÔN không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
Trần Ngọc Chấn
2000
214
S8-69
25.          
ÔN không khí và xử lý khí thải (tập 2): Cơ học về bụi và PP XL bụi
Trần Ngọc Chấn
2001
275
S8-70
26.          
ÔN không khí và xử lý khí thải (tập 3): Lý thuyết tính toán và công nghệ XL khí độc hại
Trần Ngọc Chấn
2001
181
S8-71
27.          
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
Nguyễn Duy Động
2000
243
S8-72
28.          
Giám sát và mô hình hóa Chất lượng không khí
TS.Hendril Harssema
1998
120
S8-76
29.          
Nông nghiệp và Môi trường
Lê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Thế Truyền
2001
 
S5
30.          
Nghị định thư KYOTO của công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu
 
 
 
S5
31.          
Tính toán KT nhiệt lò Công nghiệp (tập 1: Kim loại học, luyện kim, đúc)
Hoàng Kim Cơ, Nguyễn Công Cần, Đỗ Ngân Thanh
1985
 
S5
32.          
Công nghệ Kim loại (tập 1)
Nhiều tác giả
 
 
S5
33.          
Lý luận sản xuất muối biển
Uông Tuôn Lỗ
 
 
S5
34.          
Kỹ thuật sản xuất muối ăn
Vũ Bội Tuyền
1978
 
S5
35.          
Công nghệ SX khí sinh học - Kỹ thuật xd hầm Biogas Vacvina
Phạm Văn Thành
2002
 
S5
36.          
Kỹ thuật nuôi bò sữa – Bò thịt ở gia đình
Nguyễn Văn Thưởng
1997
 
S5
37.          
Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm
Phạm Văn Sổ, Bùi T.Nhu Thuận
1991
 
S5
38.          
Thị trường xanh: Kinh tế và phát triển bền vửng
Theodore Panayotou
1993
104
S10-130
39.          
Hiện trạng Môi trường Việt Nam năm 2003
Bộ TN-MT
2003
 
S10-93
40.          
Hạch tóan quản lý môi trường (EMA-SEA) (tài liệu tập huấn)
EMA Việt Nam
2005
 
S10-77
41.          
Kiến thức CB về hội nhập kinh tế Quốc tế
Bộ thương mại
2004
272
S10-78

SÁCH THAM KHẢO (TIẾNG ANH)
1.         
Managing Hazardous Air Pollutants State of Art, Lewis Publishers
Winston Chow, Katherine K.Connor
 
 
 
2.         
A Guide of site planning and landscape construction (4th)
Harvey M.Rubenstien
1996
411
S2-12
3.         
Standard handbook of Environmental Engineering (2sd)
Robert A.Corbitt
1999
 
S2-84
4.         
Environmental Chemistry (seventh Edi), Lewis Publishers 1999
Stanley E.Manahan
2000
898
S2-05
5.         
Environmental Soil and Water Chemistry, John Wiley and Sons.Inc.
V.P.Evangelou
1998
564
S2-13
6.         
Corrosion and Environment Degradation (v1) – WILEY-VCH
Michael Schütze
2000
554
S2-06
7.         
Corrosion and Environment Degradation (v2) – WILEY-VCH
Michael Schütze
2000
524
S2-07
8.         
Encyclopedia of Env.Pollution and Clean up (v1) – WILEY                     
Robert A.Meyers; Diane Kender Dittrick
1999
1890
S2-08
9.         
Encyclopedia of Env.Pollution and Clean up (v2) – WILEY                     
Robert A.Meyers; Diane Kender Dittrick
1999
906
S2-09
10.    
Encyclopedia of Climate and Weather (v1) – Oxford University
Stephen H.Schneider
1996
459
S2-10
11.    
Encyclopedia of Climate and Weather (v2) – Oxford University
Stephen H.Schneider
1996
929
S2-11
12.    
Environmental Science
Daniel B.Botkin, Edward A.Keller
2003
668
S2-83
13.    
Introduction to Environmental Analysis
Roger Reeve
2002
278
S2-87
14.    
Biotechnology-Env. Process 3:Soil Waste, Waste Gas treatment, Preparation of Drinking Water, WILEY-VCH
H.J.Rehm, G.Reed
2000
528
S3-33
15.    
Env.Technology in the Oil Industry.
S.T.Orszulik
1997
400
S3-18
16.    
Env.Science Engineering(second Edi.),Prentice-Hall Inc. 1996
J.Glynn Henry; Gary W.Heinke
1996
778
S3-19
17.    
Handbook of Environmental Management Technology
G.Burke; B.R.Singh; L.Theodore
2000
806
S3-20
18.    
Mineral Processing and the Environment,Kluwer Academic Publishers
G.P.Gallios; K.A.Matis
1998
403
S3-16
19.    
Pesticide Chemistry and Bioscience.The FOOd-Env.Challenge,RS.C
Gerald T.Brook;Terry R.Roberts
 
 
S3-17
20.    
Reaction Mechanism in Env.Organic Chemistry,Lewis Publishers
Richard A.Larson, Eric J.Weber
1994
433
S3-15
21.    
Chromatography of Polymers
Waters Corporation
 
30
S3-22
22.    
Biotechnology-Env. Process 2:Soil Decontamination, WILEY-VCH
H.J Rehm, G.Reed
2000
504
S3-32
23.    
Manual of Env.Microbiology
J.Hurst; L.Crawford; R.Knudsen; J.Mclnerney; D.Stretzenbach.
2002
542
S3-30
24.    
Our Common Journey a transition toward Sustainability
 
 
 
S3-28
25.    
Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills: Design and Evaluation
Hari D.Sharma; Sangeeta P.Lewis
1994
588
S4-36
26.    
Hazardous Waste Management, McGraw-Hill
Charles A.Wentz
1994
1146
S4-43
27.    
Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill
George Tchobanoglous;Hilary Theisen;Samuel A.Vigil
1993
978
S4-42
28.    
Capacity Building Modules ENV.TOXICOLOGY (v.1), ICEIT
M.Ruchirawat, R.C.Shark
1996
311
S4-131
29.    
Capacity Building Modules ENV.TOXICOLOGY (v.2),ICEIT
M.Ruchirawat;R.C.Shark
1996
426
S4-132
30.    
Capacity Building Modules ENV.TOXICOLOGY (v.3),ICEIT
M.Ruchirawat;R.C.Shark
1996
174
S4-133
31.    
Solid Waste Management (part 1)
UNEP
2005
129
S4-88
32.    
Processing and Treatment (part 2)
UNEP
2005
192
S4-90
33.    
Final Disposal (part 4)
UNEP
2005
115
S4-91
34.    
Key Non-technical Considerations (part 4)
UNEP
2005
88
S4-92
35.    
What a waste: Solid Waste Management in Aisa
UDSU
1999
27
S4-95
36.    
Separation of Waste at Source in the Philippines
UWEP
1997
58
S4-96
37.    
Composting in the Philippines
UWEP
1996
 
S4-97
38.    
VietNam Env. Monitor 2004 SOLID WASTE
WB, MONRE, CIDA
2004
65
S4-98
39.    
Water Quality Control Handbook(v.1);McGraw-Hill Inc.
E.Robert Alley,PE
2000
 
S7-116
40.    
Water Quality Control Handbook(v.2);McGraw-Hill Inc.
E.Robert Alley,PE
2000
 
S7-115
41.    
Chemistry Of Water Treatment
S.D.Faust, O.M.Aly
1998
581
S7-136
42.    
Wastewater Engineering:Treatment Disposal Reuse(2sd), McGraw-Hill
Metcalf;Eddy;G.Tchobanoglous
1991
662
S7-57
43.    
Protozoa and the Water Industry, Cambridge Uni.
Colin R.Curds DSc
1992
122
S7-65
44.    
Recycling the resource:Ecological Engineering for Wastewater Treatment, Transtec Publications
J.Staudenmann; A.Schönborn; C.Etnier
1996
479
S7-66
45.    
Sustainable Treatment of Rubber Latex Processing Wastewater: The UASB-System combined with Aerobic Post-Treatment
Nguyen Trung Viet
1999
 
S7-59
46.    
Hypertrophic Reservoirs for Wastewater Storage and Reuse: Ecology, Performance and Engineering design
Marcelo Juanicó
1999
394
S7-67
47.    
Natural Systems for Waste Management and Treatment – McGraw Hill
Sherwood C.Reed; E.Joe Middlebrooks;Ronald W.Crites
1988
307
S7-64
48.    
Models for water quality Management
ASIT K. BISWAS
1981
348
S7-82
49.    
Sources and Control of Air Pollution, Prentice Hall
R.J.Heinsohn; R.Lynn Kabel
1999
696
S8-79
50.    
Greenhouse Gas Carbon Dioxide Mitigation – Lewis Publishers
Martin M.Halmann; Meyer Steinberg
1999
568
S8-80
51.    
Managing the Environment with Rapid Industrialisation: lessons from the east Asian Experience
David O’Connor
1994
215
S10-110
52.    
Introduction to Env.Management
B.D. Nag Chaudhuri
1983
156
S10-109
53.    
Integrated Approach to Env.Impact Assessment Training
Ogenis Brilhante; Ayman El-Hefnawi; Doaa El-Sherif
2002
218
S10-103
54.    
Municipal Env.Planning and Management Training
Ogenis Brilhante; Ed Frank
2003
236
S10-105
55.    
Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution (part II): Approaches for Consideration in Formulating Env.Control Strategtes – WHO, 1993
AQlexander P.Economopoulos
1993
 
S10-94
56.    
Conducting Env.Impact Assessment for Developing Countries
Prasad Modak; Asit K.Biswas
1999
364
S10-107
57.    
Environmental and Social Impact Assessment - WILEY
Frank Vanclay; Daniel A.Bronstein
1996
325
S10-106
58.    
Environmental Project and Policy Appraisal: a Manual for Policy Analysts
James Winpenny
1995
151
S10-89
59.    
Environmental Planning and Management in Australia
A.Conacher; J.Conacher
2000
460
S10-87
60.    
Env.Planning for site Development
R.Beer; C.Higgins
2000
352
S10-85
61.    
Integrated Environmental Planning
James K.Lein
 
 
S10-86
62.    
Evi. Impact Assessment Basic procedures for developing countries
United Nations Evi.Programme
1988
16
S10-113
63.    
Traditional Village Institutions In Env.Management: Erosion Control In Kenya
Thomas-Slayter; Kabutha; Ford
1991
34
S10-117
64.    
Environmental Assessment of the Canadia Texile Industry
E.C.Chen
1989
104
S10-118
65.    
Sustainable Engineering Practice: An Introduction
Committee on Sustainability
 
122
S10-121
66.    
Water Resources Management
The World Bank
1993
140
S10-120
67.    
Course on Env.Impact Assessment of Hydropower and Irrgation Projects
CEFIGRE
1990
336
S10-119
68.    
Our Common Journey a transition toward Sustainability
 
1999
363
S10-122
69.    
Management and Control of the Environment (1989)
WHO
1989
153
S10-123
70.    
Sustainability Criteria for Water Resource Systems
Committee on Sustainability
1998
253
S10-124
71.    
ZERO Emission Approach & Effective Use of Biomass Resources in the Industries
AOTS
2005
 
S10-125
72.    
Toward a Cost-Effective Approach to Water Resource Management in the Fox-Wolf River Basin: A first Cut Analysis
David White
1994
79
S10-126
73.    
Prediction of Suspended Solids and Phosphorus Yields in the Wolf-Fox Drainage System
Khalid B.Marcus
1997
95
S10-127
74.    
Management Urban Env.Quality Asia
Kingsley; Ferguson; Bower; Dice
1994
102
S10-128
75.    
Sustainability management in business enterprises Concepts and Instrument for Sustainable Organisation Development
Stefan Schaltegger, Christian Herzig, O.Kleiber, J.Muller
2002
123
S10-138
76.    
Pollution prevention handbook
Thomas E.Higgins
1995
556
S10-139
77.    
Environmental Planning
Paul Selman
2000
308
S10-81
TỪ ĐIỂN
78.    
Từ điển Anh Việt
 
 
 
1
79.    
Từ điển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí
 
 
 
3
80.    
Từ điển Công nghệ Sinh học Việt Pháp Anh
 
 
 
5
81.    
Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh Việt
 
 
 
6
82.    
Đại từ điển Tiếng Việt
 
 
 
8
83.    
Từ điển khoa học Công nghệ Việt Anh
 
 
 
9
84.    
Từ điển cơ khí Công trình Việt Anh
 
 
 
11
85.    
Từ điển kỹ thuật Môi trường Anh Việt
 
 
 
12

Số lần xem trang: 12536
Điều chỉnh lần cuối: 22-07-2014

Văn bản hỗ trợ đánh giá theo chuẩn AUN (27-04-2021)

Nhân sự của khoa (14-04-2021)

Nhân sự (02-03-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy ba sáu hai

Xem trả lời của bạn !