Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Khoa Môi trường và Tài nguyên đã có những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học công nghệ, thu hút nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu gần 20 tỉ đồng.

Các giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên được kỳ vọng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn phải có kết quả nghiên cứu xuất sắc. Từ năm 2015 đến năm 2020, các giảng viên của khoa đã thu hút nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu gần 20 tỉ đồng.

Bảng 1. Tóm tắt số lượng và kinh phí đề tài từ năm 2015 đến 2020

Năm

Số lượng đề tài theo các cấp

Tổng kinh phí (triệu đồng)

Cấp cơ sở 

Cấp Bộ/Nhà nước

Cấp quốc tế

2015-2016

1

3

1

13.000

2016-2017

1

1

1

2.500

2017-2018

1

1

2

2.100

2018-2019

4

-

1

550

2019-2020

3

1

1

900

Là một trong những đơn vị tiên phong về nghiên cứu khoa học của Đại học Nông Lâm Tp. HCM, Khoa MTTN luôn khuyến khích các giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu tại các tạp chí phản biển có uy tín trong nước và quốc tế (Bảng 2). Tính riêng cho năm 2020, số lượng công bố quốc tế của khoa chiếm khoảng 30% tổng số lượng công bố của trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Bảng 2. Tóm tắt thành tích công bố của giảng viên Khoa MTTN từ năm 2015 đến 2020

 

Năm học

Bài báo phản biện

Sách/Chương sách

Hội nghị

Total

2015-2016

5

1

6

12

2016-2017

17

1

8

26

2017-2018

18

-

9

27

2018-2019

14

3

9

26

2019-2020

28

4

7

39

Danh mục công bố chi tiết của khoa trong giai đoạn này có thể xem tại đây.

Danh sách các công bố quốc tế vào năm 2020:

 1. Addor, N., Do, H.X., Alvarez-Garreton, C., Coxon, G., Fowler, K. and Mendoza, P.A., 2020. Large-sample hydrology: recent progress, guidelines for new datasets and grand challenges. Hydrological Sciences Journal65(5), pp.712-725.
 2. Do, H.X., Westra, S., Leonard, M. and Gudmundsson, L., 2020. Globalscale prediction of flood timing using atmospheric reanalysis. Water Resources Research56(1), p.e2019WR024945.
 3. Do, H.X., Zhao, F., Westra, S., Leonard, M., Gudmundsson, L., Boulange, J.E.S., Chang, J., Ciais, P., Gerten, D., Gosling, S.N. and Müller Schmied, H., 2020. Historical and future changes in global flood magnitude–evidence from a model–observation investigation. Hydrology and Earth System Sciences24(3), pp.1543-1564.
 4. Do, Q.V., Do, H.X., Do, N.C. and Ngo, A.L., 2020. Changes in precipitation extremes across Vietnam and its relationships with teleconnection patterns of the northern hemisphere. Water12(6), p.1646.
 5. Do, H.X., Smith, J.P., Fry, L.M. and Gronewold, A.D., 2020. Seventy-year long record of monthly water balance estimates for Earth’s largest lake system. Scientific Data7(1), pp.1-12.
 6. Do, H.X., Mei, Y. and Gronewold, A.D., 2020. To what extent are changes in flood magnitude related to changes in precipitation extremes?. Geophysical Research Letters47(18), p.e2020GL088684.
 7. Ky, N.M., Hung, N.T.Q., Manh, N.C., Lap, B.Q., Dang, H.T.T. and Ozaki, A., 2020. Assessment of nutrients removal by constructed wetlands using Reed Grass (Phragmites australis L.) and Vetiver Grass (Vetiveria Zizanioides L.). J. Fac. Agr., Kyushu Univ65(1), pp.149-156.
 8. Loi, N.K., Tram, V.N.Q. and Au, N.T.T., 2020. Climate change impacts on hydrology in the Dak B’la watershed, Central Highland Vietnam based on SWAT model. European Journal of Climate Change2(1), pp.22-31.
 9. Nga, D.T., Hiep, N.T. and Hung, N.T.Q., 2020. Kinetic modeling of organic and nitrogen removal from domestic wastewater in a down-flow hanging sponge bioreactor. Environmental Engineering Research25(2), pp.243-250.
 10. Nguyen, H.T., Duong, T.Q., Nguyen, L.D., Vo, T.Q., Tran, N.T., Dang, P.D., Nguyen, L.D., Dang, C.K. and Nguyen, L.K., 2020. Development of a spatial decision support system for real-time flood early warning in the Vu Gia-Thu Bon river basin, Quang Nam Province, Vietnam. Sensors20(6), p.1667.
 11. Nguyen, K.L., Nguyen, L.T.D., Le, H.T., Nguyen, D.L., Vo, N.Q.T., Le, V.P., Nguyen, D.N., Nguyen, T.T.T., Pham, G.D., Phuong, D.N.D. and Nguyen, T.H., 2020. Assessing Impacts of Land Use Change and Climate Change on Water Resources in the La Vi Catchment, Binh Dinh Province. TORUS 3–Toward an Open Resource Using Services: Cloud Computing for Environmental Data, pp.191-210.
 12. Nhut, H.T., Hung, N.T.Q., Sac, T.C., Bang, N.H.K., Tri, T.Q., Hiep, N.T. and Ky, N.M., 2020. Removal of nutrients and organic pollutants from domestic wastewater treatment by sponge-based moving bed biofilm reactor. Environmental Engineering Research25(5), pp.652-658.
 13. Nhut, H.T., Hung, N.T.Q., Lap, B.Q., Han, L.T.N., Tri, T.Q., Bang, N.H.K., Hiep, N.T. and Ky, N.M., 2021. Use of Moringa oleifera seeds powder as bio-coagulants for the surface water treatment. International Journal of Environmental Science and Technology18(8), pp.2173-2180.
 14. Phan, C.C., Nguyen, T.Q.H., Nguyen, M.K., Park, K.H., Bae, G.N., Seung-bok, L. and Bach, Q.V., 2020. Aerosol mass and major composition characterization of ambient air in Ho Chi Minh City, Vietnam. International Journal of Environmental Science and Technology17(6), pp.3189-3198.
 15. Phuong, D.N.D., Tram, V.N.Q., Nhat, T.T., Ly, T.D. and Loi, N.K., 2020. Hydro-meteorological trend analysis using the Mann-Kendall and innovative-Şen methodologies: a case study. International Journal of Global Warming20(2), pp.145-164.
 16. Phuong, D.N.D., Duong, T.Q., Liem, N.D., Tram, V.N.Q., Cuong, D.K. and Loi, N.K., 2020. Projections of future climate change in the Vu Gia Thu Bon River Basin, Vietnam by using statistical downscaling model (SDSM). Water12(3), p.755.
 17. Ridder, N.N., Pitman, A.J., Westra, S., Ukkola, A., Do, H.X., Bador, M., Hirsch, A.L., Evans, J.P., Di Luca, A. and Zscheischler, J., 2020. Global hotspots for the occurrence of compound events. Nature communications11(1), pp.1-10.
 18. Yu, S., Do, H.X., van Dijk, A.I., Bond, N.R., Lin, P. and Kennard, M.J., 2020. Evaluating a landscape-scale daily water balance model to support spatially continuous representation of flow intermittency throughout stream networks. Hydrology and Earth System Sciences24(11), pp.5279-5295.

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 285
Điều chỉnh lần cuối: 25-05-2022

Trang liên kết

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu hai hai hai

Xem trả lời của bạn !