Department of Natural Resources and Ecotourism was founded in 2006. Our target is to educate student about natural resources and ecotourism fields to fulfill the social demand in suitable management and exploitation of natural resources as well as ecotour design.


Page count: 12477
Last modify: 23-06-2014

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín năm chín

Xem trả lời của bạn !